گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
  • تبدیل کننده خط فارسی - تاجیکی بهروزیان
سرمایه گذاری

قانون سرمایه گذاری جمهوری تاجیکستان

 باب 1- مقررات عمومی

باب2- نظام حقوقی سرمایه گذاری

باب 3- حمایت دولت از سرمایه گذاری

باب4- الزامات مورد نیاز برای سرمایه گذار

باب 5-مقررات نهایی

          قانون حاضر مناسبات مربوط به عملی کردن فعالیت سرمایه گذاری را تنظیم و زمینه های حقوقی و اقتصادی فعالیت، ترویج و حمایت دولت از سرمایه گذاری بوسیله در اختیار آنها قرار دادن شرایط عادلانهو برابر و تضمین حمایت حقوق سرمایه گذاران در قلمرو جمهوری تاجیکستان را مشخص می نماید.    

          هدف قانون حاضر جلب و استفاده مؤثر منابع مادی و مالی، ماشین آلات و فناوری پیشرفته، تجربه مدریت، تامین شرایط مساعد برای فعالیت سرمایه گذاری، همچنین شرایط استفاده آزاد و شفاف، تملک و در اختیار داشتن سرمایه گذاری ها، رعایت میزان حقوق بین الملل و عملکرد بین المللی همکاری در زمینه سرماسه گذاری می باشد.

باب 1- مقررات عمومی

ماده 1- مفاهیم اصلی

مفاهیم پایه مورد استفاده در این قانون:

-سرمایه گذاری- کل انواع دارایی (بجز کالاهای مصرف شخصی) از جمله اشیاء لیزینگ مالی از لحظه عقد قرارداد لیزینگ، همچنین اختیارات به آنها که سرمایه گذار به سرمایه اساسی شخص حقوقی گذاشته است و یا افزایش دارایی های ثابت که برای فعالیت تجارتی استفاده می شود، همچنین دارایی های ثابت تولید شده و دریافت شده در چارچوب قرارداد امتیاز صاحب امتیاز(جانشین)؛

-سرمایه گذار- شخص حقیقی یا حقوقی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت های سرمایه گذاری انجام می دهد؛

-فعالیت سرمایه گذاری-فعالیت سرمایه گذار در جهت سرمایه گذاری در تولید محصولات و یا استفاده دیگر آن برای دریافت درآمد و یا بدست آوردن دیگر نتیجه قابل توجه ؛

-بحث سرمایه گذاری- بحثی که از تعهدات قراردادی بین سرمایه گذاران و نهادهای دولتی در رابطه به فعالیت سرمایه گزاری سرمایه گذار بروز می کند؛

-نهاد مامور در امور سرمایه گذاری (در ادامه متن –نهاد مامور)-نهاد دولتی است که از سوی دولت جمهوری تاجیکستان تعیین شده سیاست دولت در بخش سرمایه گذاری را  در زمینه انعقاد توافقنامه های سرمایه گذاری و نظارت اجرای آنها عملی می کند؛  

-کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولت- اموال و دارایی که مالکیت دولت می باشد و بدون پرداخت به عنوان مالکیت و یا برای استفاده از زمین به اشخاص حقوقی به منظور فعالیت های سرمایه گذاری داده می شود؛

-تجهیزات فناوری تولیدی و همچنین مکمل های آن –محصولاتی که برای استفاده در روند فناوری طرح سرمایه گذاری پیش بینی شده است؛

 -مکمل ها- اجزای ترکیبی در مجموع ترکیبات تمامیت طرح تجهیزات فناوری

-ترجیحات سرمایه گذاری – مطابق قانون جمهوری تاجیکستان اشخاص حقوقی جمهوری تاجیکستان که طرح های سرمایه گذاری عملی می نمایند، از اولویت مشخص برخوردار می شوند؛

اصول "یک پنجره" برای سرمایه گذاران- شکل متمرکز مساعدت از طرف نهاد مامور به سرمایه گذاران شاغل در طرح های سرمایه گذاری، ارائه خدمات دولتی که حد اقل حضور سرمایه گذاران در تدوین و تهیه مدارک و محدود کردن تماس های مستقیم آنها با نهادهای دولتی را پیش بینی می نماید؛

-شخص حقوقی جمهوری تاجیکستان-شخص حقوقی از جمله با حضور خارجی که مطابق مقررات قانون جمهوری تاجیکستان تاسیس شده است؛

سرمایه گذار اقلیت-سرمایه گذاری که به اندازه کم تر از 10 در صد رای سهام داران سرمایه گذاری می کند( کمتر از 10 درصد رای تعداد عمومی رای شرکت کنندگان)؛

-توافقنامه سرمایه گذاری- توافقنامه بین نهاد مامور و سرمایه گذار در زمینه اجرای پروژه های هدفمند در بخش های مختلف اقتصاد.

ماده 2- قانون جمهوری تاجیکستان در بخش سرمایه گذاری

1-    قانون جمهوری تاجیکستان در بخش سرمایه گذاری بر مبنای قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تهیه شده است که عبارت از قانون حاضر، مستندات قانونی تاجیکستان و مستندات قانونی بین المللی که جمهوری تاجیکستان به رسمیت می شناسد، می باشد.

2-    در صورت بروز اختلافات بین مقررات قانون حاضر و شرایط مستندات قانونی بین المللی که از طرف جمهوری تاجیکستان اعتراف شده اند، شرایط مستندات قانونی بین المللی تطبیق می شود.

ماده 3- موضوع و انواع فعالیت های سرمایه گذاری

1-موضوع فعالیت های سرمایه گذاری شامل موارد زیر می باشد:

-اموال غیرمنقول؛

-اوراق بهادار؛

-مالکیت معنوی؛

-سایر موضوعاتی که طبق قانون جمهوری تاجیکستان فعالیت سرمایه گذاری در آنها  ممنوع نشده است.

2-انواع فعالیت های سرمایه گذاری:

-فعالیت سرمایه گذاری خصوصی که از سوی شهروندان، موسسه های غیردولتی، ادارات، سازمان ها و سایر نهادهای جمهوری تاجیکستان عملی می شود؛

-فعالیت سرمایه گذاری دولتی که از طرف نهادهای دولتی و مجریه ، موسسات دولتی، ادارات و سازمان ها از حساب صندوق بودجه و غیر بودجه، هزینه های خودی و اعتباری عملی می شود؛

-فعالیت سرمایه گذاری خارجی که از طرف شهروندان خارجی، اشخاص حقوقی، دول خارجی، موسسات مالی بین المللی، همچنین اشخاص بدون تبعیت عملی می شود؛     

-فعالیت مشترک سرمایه گذاری که از طرف شهروندان، اشخاص حقوقی جمهوری تاجیکستان و دول خارجی عملی می شود.

باب 2-نظام حقوقی سرمایه گذاری

ماده 4- تضمین برابری حقوق سرمایه گذار

          دولت برابری حقوق بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی را ضمانت داده از هر گونه تبعیض در رابطه به سرمایه گذاران در زمینه تبعیت، ملیت، زبان، جنس، نژاد، اعتقادات دینی، محل انجام فعالیت اقتصادی و همچنین کشور مبدأ سرمایه گذار و یا سرمایه گذاری جلوگیری می نماید.

ماده 5- ضمانت حمایت حقوقی سرمایه گذار و فعالیت سرمایه گذاری

          1-قانون حاضر و سایر مستندات قانونی جمهوری تاجیکستان، همچنین مستندات حقوقی بین المللی که جمهوری تاجیکستان به رسمیت شناخته است، به سرمایه گذار ضمانت حمایت کامل بدون قید و شرط حقوق و منافع قانونی می دهد.

          2-در صورت وارد کردن تغییرات و اصلاحات به قانون سرمایه گذاری جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاران حق دارند در طول مدت ده سال از تاریخ انتشار رسمی این تغییرات و اصلاحات، شرایط بیشتر مساعد برای خودرا انتخاب  نمایند.  نظام نامبرده به اصلاحات و تغییرات وارده به قانون اساسی جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان که مربوط به مسایل امنیت ملی، بهداشت، حفظ محیط زیست و اخلاق می باشد، مشمول نمی شود.   

          3-مطابق قانون جمهوری تاجیکستان سرمایه گذار حق جبران زیان خود که بر اثر انتشار مستندات نهادهای دولتی و همچنین بر اثر اقدامات غیرقانونی (عدم فعالیت) مقامات این نهادها وارد شده و به مستندات قانون جمهوری تاجیکستان مطابقت نمی کند را  دارد.

4-جمهوری تاجیکستان ثبات شرایط قرارداد و توافقنامه هارا که بین سرمایه گذاران و نهادهای مامور دولت منعقد شده اند به استثنای مواردی که تغییرات و اصلاحات در قراردادها با موافقت طرف ها صورت گرفته است را ضمانت می دهد.  

ماده 6-ضمانت حقوق برای نقل مکان سرمایه گذاران

          سرمایه گذاران خارجی، نمایندگان آنها و کارمندان خارجی مقیم جمهوری تاجیکستان به منظور فعالیت سرمایه گذاری حق دارند در کل قلمرو جمهوری تاجیکستان به استثنای اماکنی که شرایط و ترتیب حضور در آنها طبق قانون مربوطه جمهوری تاجیکستان مشخص می شود، نقل مکان نمایند.

ماده 7-ضمانت استفاده از درآمد

          1-سرمایه گذاران حق دارند:

- مطابق قانون جمهوری تاجیکستان به منظور حفظ و استفاده درآمد و سایر دارایی ها در موسسات مالی قلمرو جمهوری تاجیکستان با پول ملی  و یا ارز صورت حساب بانکی باز نمایند؛

-به تشخیص خود پس از پرداخت مالیات و سایر پرداخت های حتمی از درامد حاصله فعالیت خویش استفاده کند.

2- به سرمایه گذاران و کارمندان خارجی حق انتقال درآمد و دستمزد با ارز به خارج کشوررا که در زمینه های قانونی و در نتیجه فعالیت سرمایه گذاری و تولیدی در یافت کرده اند، می دهد.

3-           در صورت قطع فعالیت سرمایه گذاری بدون تقصیر سرمایه گذار، سرمایه گذار حق جبران سرمایه و درآمدهای حاصله آن به صورت نقدی یا کالایی به نرخ بازار در لحظه قطع فعالیت سرمایه گذاری را دارد.

ماده 8- معاملات ارزی

1-سرمایه گذاران در رابطه به کل پرداخت های مربوط به فعالیت سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان حق تبدیل آزاد پول ملی تاجیکستان به دیگر ارز قابل تبدیل آزاد، همچنین خرید ارز برای پرداخت معاملات در خارج از جمهوری تاجیکستان را دارند.

2-سرمایه گذاران معاملات ارزی را مطابق قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم ارز و نظارت ارز انجام می دهند.

3-محدودیت انتقال مبالغ با ارز به جمهوری تاجیکستان و از جمهوری تاجیکستان به خارج بهسرمایه گذاران فقط بر اساس قانون به منظور جلوگیری ازمعاملات قانونی کردن درآمدهای حاصله که از طریق غیرقانونی بدست آمده اند، وارد گردد.

ماده 9- شفافیت فعالیت نهادهای دولت در رابطه با سرمایه گذاران

          1-اطلاعات رسمی نهادهای دولتی جمهوری تاجیکستان و مستندات قانونی درخور منافع سرمایه گذاران و همچنین سامانه نهاد مامور در امور سرمایه گذاری به ترتیبی منتشر می شود که قانون جمهوری تاجیکستان مقرر کرده است.

          2- سرمایه گذاران از جمله سرمایه گذاران اقلیت دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به ثبت نام اشخاص حقوقی، آیین نامه های آنها ، ثبت نام داد و ستد اموال غیر منقول، پروانه های صادرشده، همچنین به سایر اسنادی که قانون جمهوری تاجیکستان پیش بینی نموده است و مربوط به فعالیت سرمایه گذاری می باشد و حاوی مطالب تجارتی و دیگر مطالب که سری نمی باشد و از سوی قانون حفظ می شود، تامین می گردند.

ماده 10- ناروایی دخالت مقامات دولت به فعالیت سرمایه گذاری

          مقامات دولت حق دخالت به فعالیت سرمایه گذاری، به استثنای مواردی که قانون جمهوری تاجیکستان مقرر نموده است، ندارند.

ماده 11- تضمین حقوق سرمایه گذاران به هنگام ملی سازی و مصادره

1-           مصادره اجباری دارایی سرمایه گذار (ملی سازی، مصادره کردن) برای نیازهای دولت در موارد استثنایی که قانون جمهوری تاجیکستان مقرر نموده است ،امکان پذیر است.

2-            ضمن ملی سازی، جمهوری تاجیکستان  زیان و خسارات سرمایه گذاررا که بر اثر انتشار مستندات قانونی در باره ملی سازی وارد شده است بطور کامل جبران می کند.

3-           مصادره اموال سرمایه گذار با پرداخت ارزش بازاری قیمت اموال صورت می گیرد. قیمت بازاری اموال به ترتیبی که قانون جمهوری تاجیکستان مقرر نموده است تعیین می گردد.

4-           بحث ارزیابی قیمت جبران اموال مصادره شده سرمایه گذاررا می توان به دادگاه کشید. شخصی که اموال وی مورد مصادره قرار گرفته است، پس از قطع وضعیت اقدامات مصادره که به خاطر آن مصادره صورت گرفته بود، حق دارد تقاضای بازگرداندن اموال محفوظ مانده خودرا نماید و در صورت پاسخ منفی به دادگاه مراجعه نماید. 

5-           میزان جبران اموال ملی شده یا مصادره شده بر اساس قیمت بازاری اموال تعیین می شود. جبران زیان باید عملی بوده، در زمان مقرر اجرا و با طرفین موافقت و با ارز پرداخت شود.

6-           سرمایه گذار می تواند بحث میزان جبران اموال ملی شده یا مصادره شده سرمایه گذاری را در صورتی که آن در توافقنامه طرفین و یا قرارداد بین المللی پیش بینی شده باشد به دادگاه های جمهوری تاجیکستان، همچنین دادگاه داوری، دادگاه بین المللی و دادگاه داوری بین المللی بکشد.  

    ماده 12- انتقال حقوق سرمایه گذار به شخص دیگر با ضمانت قراردادهای بیمه

          اگر نهاد مامور و یا آژانس بیمه دولت خارجی به نفع سرمایه گذار بر اساس ضمانت قراردادهای بیمه ای پرداخت نماید و آن در قلمرو جمهوری تاجیکستان عملی می شود، حقوق سرمایه گذار برای سرمایه گذاری های فوق به این دولت خارجی، که نهاد دولتی یا آژانس بیمه را مامور نموده است، انتقال می یابد، در این صورت در جمهوری تاجیکستان این انتقال زمانی قانونی محسوب می شود که سرمایه گذاری های سرمایه گذار در جمهوری تاجیکستان عملی شده و یا تعهدات معین قراردادی خودرا بطور کامل اجرا کرده باشد.     

ماده 13- ضمانت حقوق سرمایه گذار برای بردن اموال و اطلاعات

اگر سرمایه گذار در آغاز به جمهوری تاجیکستان اموال، اطلاعات به فرم مستند و یا فرم ضبط در رسانه های الکترونیک بعنوان سرمایه گذاری وارد کرده باشد، حق دارد آن را آزادانه (بدون سهمیه، صدور مجوز و اعمال سایر اقدامات تنظیم سازی غیر تعرفه ای فعالیت تجارت خارجی) از قلمرو جمهوری تاجیکستان اموال و اطلاعات نامبرده را پس از قطع فعالیت سرمایه گذاری و مطابق قانون گمرکی جمهوری تاجیکستان خارج نماید.    

ماده 14- حقوق سرمایه گذار در خصوص موضوع مالکیت معنوی

          کل حقوق سرمایه گذار به موضوعات مالکیت معنوی به ترتیبی که قانون جمهوری تاجیکستان مقرر کرده است، تحت حمایت قرار دارد.

ماده 15- حقوق سرمایه گذار برای استفاده از منابع طبیعی

          1-دریافت حق استفاده از قطعه زمین و سایر منابع طبیعی توسط سرمایه گذار مطابق قانون جمهوری تاجیکستان عملی می شود.

          2- طبق مقررات قوانین جمهوری تاجیکستان ضمن انتقال حق مالکیت به ساختمان و تاسیسات، حق استفاده از زمین نیز به سرمایه گذار منتقل می شود.

3-    سرمایه گذار می تواند حق اجاره قطعه زمین را طبق ترتیب مقرر و مطابق قانون زمین جمهوری تاجیکستان دریافت کند.

ماده 16- ضمانت ها برای  سرمایه گذاری که به سرمایه گذاری مجدد می پردازد

1-    سرمایه گذار طبق صلاح دید خود می تواند درآمدی را که بعد از پرداخت مالیات در قلمرو جمهوری تاجیکستان باقی مانده است مجددا سرمایه گذاری کند.

2-    سرمایه گذار به هنگام سرمایه گذاری مجدد از حمایت حقوقی، ضمانت و تسهیلات تصریح شده در قانون حاضر بطور کامل استفاده کند. 

باب 3- حمایت دولت از سرمایه گذار و سرمایه گذاری

ماده 17-هدف حمایت دولتی از سرمایه گراز و سرمایه گذاری

          1-حدف حمایت دولتی از سرمایه گذاری فراهم آوردن فضای مساعد سرمایه گذاری برای توسعه اقتصاد و تشویق سرمایه گذاری جهت ایجاد تولیدات جدید، گسترش و نوسازی تولیدات موجود با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته، ایجاد اشتغال و نگهداری اشتغال موجود، ارتقای تخصص متحصصین ملی، حفظ سلامت، حفاظت محیط زیست و ارائه تسهیلات جهت مساعدت به بخش های سرمایه گذاری شده می باشد.

          2 -هدف حمایت دولتی سرمایه گذاری ارائه تسهیلات و ترجیحات می باشد.

ماده 18- نهاد مامور

1-     حمایت دولتی سرمایه گذار در بخش سرمایه گذاری از طرف دولت توسط نهاد مامور صورت می گیرد.

2-     نهاد مامور در چارچوب اختیارات خود و به منظور اجرای وظایف محوله خود حق جلب متخصصین نهادهای دولتی مربوطه، مشاورین و کارشناسان اشخاص حقیقی و خقوقی جمهوری تاجیکستان را دارد.

وظایف نهاد مامور به شرح زیر می باشد:

-همکاری با سرمایه گذاران شاغل در اجرای طرح های سرمایه گذاری بوسیله تاسیس و تامین فعالیت "یک پنجره" برای سرمایه گذاران

-مساعدت به سرمایه گذار در جهت تامین اجرای تعهدات تضمینی نهادهای مربوطه دولتی و اشخاص حقوقی مطابق توافقنامه سرمایه گذاری منعقده بین نهاد مامور و سرمایه گذار

-تامین ارتباط بین نهادهای مربوطه دولتی و سرمایه گذار

-تهیه و انتشار اطلاعات در خصوص فرصت های سرمایه گذاری، برنامه ها، پروژه ها و شرایط در جمهوری تاجیکستان

-تهیه پیشنهادات در جهت بهتر کردن فضای سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان

-اجرای سایر وظایف در جهت پیشرفت سرمایه گذاری، مساعدت و حمایت سرمایه گذاران در جمهوری تاجیکستان  

-بررسی سوالات سرمایه گذاران به هنگام بروز آنها در جریان اجرای فعالیت های سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان، ارائه توصیه ها جهت حل و فصل آنها از جمله  با همکاری نهادهای دولتی

-مساعدت به سرمایه گذاران در حل مسایل مربوط به موضوعات دادگاهی و پیش از محاکمه

- تهیه و ارائه توصیه ها به دولت جمهوری تاجیکستان در خصوص تکمیل قوانین جمهوری تاجیکستان در بخش سرمایه گذاری                

ماده 19- تسهیلات سرمایه گذاری

1-    تسهیلات سرمایه گذاری به شرح ذیل می یاشد:

-         تسهیلات مالیلتی

-         تسهیلات گمرکی

-         اعطای کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولتی

2-تسهیلات مالیاتی و گمرکی مطابق ترتیبی که قانون مالیات جمهوری تاجیکستان و قانون گمرک جمهوری تاجیکستان مقرر نموده است در اختیار سرمایه گذاران قرار داده می شود

2-    ترتیب اعطای کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولتی و انواع آن را دولت جمهوری تاجیکستان تعیین می کند

ماده 20- مساعدت به سرمایه گذارانی که با همکاری نهادهای دولتی مشغول به اجرای طرح های سرمایه گذاری می باشند

1-نهاد مامورجهت تاسیس و فعالیت "یک پنجره" برای سرمایه گذاران بمنظور قبول درخواست جهت ارائه خدمات دولتی و دادن نتایج آن به سرمایه گذاران و یا نمایندگان قانونی آنها که فعالیت های سرمایه گذاری انجام می دهند، همچنین ارائه خدمات دولتی بصورت الکترونیک بوسیله دریافت اطلاعات از شبکه های الکترونیک مطابق قوانین جمهوری تاجیکستان مکان خاصی را اختصاص می دهد 

     نهاد مامور همچنین برای سرمایه گذاران و نمایندگان آنها که فعالیت های سرمایه گذاری انجام می دهند، اقدامات ذیل بعمل می آورد:

-قبول و مشاوره در خصوص خدمات دولتی موجود

-کمک در زمینه تهیه و تدوین مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمات دولتی

-همراهی طرح سرمایه گذاری در مقامات مرکزی و محلی مجریه به هنگام دریافت خدمات دولتی به ترتیب مقرره در ماده های حاضر

2-قواعد مربوط به سازمان دهی فعالیت "یک پنجره" برای سرمایه گذاران از طرف دولت جمهوری تاجیکستان تایید شده و ترتیب ذیل را پیش بینی می کند:

-قبول و مشاوره سرمایه گذاران و یا نمایندگان قانونی آنها که فعالیت های سرمایه گذاری انجام می دهند

-قبول درخواست برای ارائه خدمات دولتی و در اختیار سرمایه گذاران و یا نمایندگان قانونی آنها قرار دادن نتایج آن

-همکاری متقابل نهاد مامور و نهادهای دولتی در رابطه به مسایل ارائه خدمات دولتی

-همراهی نهاد مامور از طرح سرمایه گذاری در نهادهای دولتی

-نظارت جریان ارائه خدمات دولتی به سرمایه گذارانی که فعالیت سرمایه گذاری انجام می دهند

3-نهاد مامور با صدور یک مصوبه مشترک با نهادهای دولتی که مسئول ارائه خدمات دولتی می باشند، افراد مسئول برای همکاری در چارچوب ارائه خدمات دولتی به سرمایه گذاران که طرح های سرمایه گذاری انجام می دهند و همراهی کردن نهاد مامور از طرح سرمایه گذاری در نهادهای دولتی را مشخص می نماید.

3-    نهاد مامور در چارچوب "یک پنجره"برای سرمایه گذاران حق درخواست از مقامات مجریه مرکزی و محلی در خصوص بررسی درخواست سرمایه گذار که طرح سرمایه گذاری انجام می دهد و ارائه اسناد سرمایه گذاران به مقامات دولتی را دارد.

ماده 21-ترتیب دریافت ترجیحات سرمایه گذاری

1-برای دریافت ترجیحات سرمایه گذاری، شخص حقوقی جمهوری تاجیکستان به نهاد مامور درخواست جهت دریافت ترجیحات سرمایه گذاری ارسال و مدارک تایید کننده مطابقت درخواست کننده که قانون حاضر مقرر نموده است و مطابق فرمی که نهاد مامور مقرر نموده است ارائه می نماید.

2-ترجیحات سرمایه گذای بر اساس توافقنامه سرمایه گذاری منعقده بین نهاد مامور و شخص حقوقی جمهوری داجیکستان که طرح سرمایه گذاری انجام می دهد، داده می شود.   

ماده 22- معافیت از پرداخت عوارض گمرکی

1-شخص حقوقی جمهوری تاجیکستان که طرح سرمایه گذاری انجام می دهد، مطابق قوانین جمهوری تاجیکستان در چارچوب توافقنامه سرمایه گذاری به هنگام وارد کردن تجهیزات فناوری، مکمل و قطعات یدکی آن یا مواد و محصولات،  از پرداخت عوارض گمرکی معاف می باشد.    

2-معافیت پرداخت عوارض گمرکی به هنگام وارد کردن تجهیزات فناوری و مکمل های آن برای طول مدت فعالیت توافقنامه سرمایه گذاری و حداکثر برای 5 سال از لحظه تایید آن از طرف مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان داده می شود.

3-معافیت پرداخت عوارض گمرکی به هنگام وارد کردن قطعات یدکی برای تجهیزات فناوری، مواد و مصالح برای طول مدت 5 سال به اشخاص حقوقی جمهوری تاجیکستان وابسته به میزان سرمایه گذاری با دارایی های ثابت داده می شود.

     معافیت پرداخت عوارض گمرکی برای مدت فعالیت توافقنامه سرمایه گذاری حداکثر برای مدت 5 سال از روز مورد بهره برداری قرار گرفتن دارایی های ثابت مطابق برنامه کاری داده می شود. در حالی که برنامه کاری وارد کردن دو و بیشتر از آن دارایی های ثابت را پیش بینی کرده باشد، محاسبه مهلت معافیت پرداخت عوارض گمرکی برای وارد کردن قطعات یدکی برای تجهیزات فناوری، مواد و محصولات از تاریخ مورد بهره برداری قرار گرفتن نخستین دارایی ثابت طبق برنامه کاری صورت می گیرد.  

ماده 23- کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولتی

1- کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولتی به نهادهای مامور به ترتیبی که قانون حاضر مقرر کرده است و با موافقت با نهادهای مربوطه مامور و همچنین با مقامات مجریه محلی جهت استفاده موقت رایگان و یا با اختیارات موقت استفاده رایگان زمین با انتقال رایگان بعدی به مالکیت یا برای استفاده زمین در صورت اجرای تعهدات سرمایه گذاری مطابق توافقنامه سرمایه گذاری داده می شود.

دلیل برای انتقال رایگان کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولتی به عنوان مالکیت یا استفاده زمین تصمیم نهاد مامور در بخش سرمایه گذاری می باشد. نهاد مامور پس از پایان مهلت توافقنامه سرمایه گذاری در صورت اجرای تعهدات سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذار مطابق توافقنامه سرمایه گذاری منعقده بین سرمایه گذار و نهاد مامور تصمیم اتخاذ می نماید.

2-به عنوان کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولتی می تواند قطعات زمین، ساختمان، تاسیسات، دستگاه و تجهیزات، دستگاه حساب، دستگاه های اندازه گیری و تنظیم کننده، وسایل نقلیه(به استثنای خودرو سواری)، اشیای تولیدی و اقتصادی داده شود.

3-ارزیابی قیمت کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولتی بر مبنای ارزش بازاری آنها به ترتیبی که قانون جمهوری تاجیکستان مقرر نموده است، صورت می گیرد.

4-میزان حداکثر کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولتی باید حداکثر تا 30 در صد از حجم سرمایه گذاری با دارایی ثابت شخص حقوقی جمهوری تاجیکستان را تشکیل دهد.

در صورتی که اگر قیمت ارزیابی شده درخواستی کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولتی بالاتر از میزان حداکثر نامبرده باشد، اشخاص حقوقی جمهوری تاجیکستان حق دارد اموال درخواستی را با پرداخت تفاوت بین قیمت ارزیابی شده وی  و میزان حداکثر کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولتی دریافت نماید.

ماده 24-تضمین ثبات به هنگام تغییر قانون جمهوری تاجیکستان

1-به اشخاص حقوقی که در چارچوب توافقنامه های سرمایه گذاری طرح های سرمایه گذاری انجام می دهند به هنگام تغییرات ذیل ضمانت ثبات داده می شود:

 -قوانین مالیات و گمرک جمهوری تاجیکستان

-قانون جمهوری تاجیکستان در خصوص اشتغال در بخش جلب نیروی کاری خارجی

 ماده 25-ترجیحات در بخش مالیات و عوارض گمرکی

1-ترجیحات در بخش مالیات و عوارض گمرکی به اشخاص حقوقی جمهوری تاجیکستان که به ترتیب و شرایط منعکس شده در توافقنامه سرمایه گذاری طرح های سرمایه گذاری انجام می دهند، داده می شود.

2-در صورت قطع قبل از وقت فعالیت توافقنامه سرمایه گذاری، ترجیحات در بخش مالیات و عوارض گمرکی مطابق مقررات قانون حاضر فسخ می گردد.

باب 4. الزامات مورد نیاز برای سرمایه گذار

ماده 26-رعایت قوانین جمهوری تاجیکستان از سوی سرمایه گذار

سرمایه گذار به هنگام انجام فعالیت سرمایه گذاری در قلمرو جمهوری تاجیکستان موظف است قوانین جمهوری تاجیکستان را رعایت نماید.

ماده 27- روابط کاری بین سرمایه گذار و اتباع جمهوری تاجیکستان

روابط بین سرمایه گذار و کارمندان که شهروندان جمهوری تاجیکستان می باشند، توسط قانون کار جمهوری تاجیکستان، توافقنامه سرمایه گذاری و مستندات حقوقی و بین المللی که تاجیکستان به رسمیت شناخته است، تنظیم می شود.

باب 5. مقررات نهایی

ماده 28-حل و فصل بحث های سرمایه گذاری

1-    بحث های سرمایه گذاری بین اعضای فعالیت سرمایه گذاری مطابق شرایط پیش بینی شده در قراردادهای منعقده بین طرف ها حل و فصل می شود. در صورت عدم قراردادهای نامبرده بحث های سرمایه گذاری بین شرکت کنندگان فعالیت سرمایه گذاری حدالامکان توسط مذاکرات طرف ها حل و فصل می شوند.

2-    در صورت عدم امکان حل مباحث توسط قراردادهای منعقده و توافقنامه ها، بحث ها در دادگاه های جمهوری تاجیکستان، دادگاه داوری بین المللی، دادگاه داوری که با رضایت طرف ها تعیین می شود و مطابق مستندات قانونی جمهوری تاجیکستان، توافقنامه های سرمایه گذاری و مستندات حقوقی بین المللی حل و فصل می شوند.   

ماده 29-مسئولیت برای نقض قانون حاضر

اشخاص حقیقی و حقوقی که مقررات قانون حاضررا نقض می کنند، مطابق قانون جمهوری تاجیکستان به مسئولیت کشیده خواهند شد.

ماده 30- در خصوص اعتراف از دست دادن نیروی قانون  جمهوری تاجیکستان در باره قانون سرمایه گذاری های خارجی به جمهوری تاجیکستان

نیروی قانون جمهوری تاجیکستان مورخ____________سال 2007 در باره سرمایه گذاری (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سال______ شماره_­­______، ماده_____) از دست داده اعتراف شود.

ماده 31- ترتیب مورد عمل قرار دادن قانون حاضر

قانون حاضر پس از انتشار رسمی مورد عمل قرار داده شود.

امامعلی رحمان رییس جمهور تاجیکستان

شهر دوشنبه _____      _______سال 2015       شماره:

 

بر 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران